A   B   C   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   all
Arthur Rackham
Arthur Rackham, RWS
(1)
Brian Harland Rees
Brian Harland Rees
(1)
Victor Reinganum
Victor Reinganum
(1)
Victor Reinganum
Victor Reinganum
(1)
Sir Albert Richardson
Sir Albert Richardson
(1)
George Richmond
George Richmond, RA
(2)
Sir William Blake Richmond
Sir William Blake Richmond, RA
(1)
Edward Rogers
Edward Rogers
(1)
George Romney
George Romney
(4)
Sir Francis Rose
Sir Francis Rose
(1)
Freda Mabel Rose
Freda Mabel Rose
(1)
Sir William Rothenstein
Sir William Rothenstein
(1)
Kenneth Rowntree
Kenneth Rowntree
(20)
Frank Runacres
Frank Runacres
(1)